OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V E-SHOPU

Obchodní společnosti:

HUTIRA – BRNO, s.r.o.

se sídlem Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky

IČ: 253 24 870

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25337

pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese

www.ohrevneprvky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

HUTIRA – BRNO, s.r.o., se sídlem Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky, identifikační číslo:

253 24 870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

vložka 25337 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen

„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou

(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový

obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

www.ohrevneprvky.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující,

který není spotřebitelem. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá

smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je

podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související

s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého

povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních

podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít

v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

1.6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li

smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským

zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li

smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami

občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Kupující odešle prodávajícímu objednávku elektronickým formulářem (dále jen:

„objednávka“). Tato objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy. Před zasláním

objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat její údaje a tyto případně

měnit.

2.3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,

reklamačním řádem prodávajícího a že s nimi souhlasí. Kupující má možnost seznámit se

s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího před zasláním

objednávky a je na ně prodávajícím dostatečným způsobem před zasláním objednávky

upozorněn.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu (potvrzení

objednávky) prodávajícího kupujícímu a to na jeho elektronickou adresu uvedenou

v objednávce.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní

smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí; zboží se již nedodává; změnila se cena

zboží.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. KUPNÍ CENY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

3.1.1. V hotovosti v provozovně prodávajícího

3.1.2. Bezhotovostně na základě vystavené faktury na účet označený v této faktuře

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě

bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle lhůty splatnosti uvedené v zálohové faktuře

nebo ve faktuře.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením

variabilního symbolu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní

cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající j oprávněn požadovat úhradu kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví

daňový doklad (účtenku) podle zákona o evidenci tržeb. Zároveň je prodávající povinen

zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak

nejpozději do 48 hodin. Prodávající je plátcem DPH. Prodávající vystavuje daňové doklady

(účtenky) dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či

v papírové podobě v závislosti na platební metodě a způsobu přepravy.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující spotřebitel má právo mimo níže uvedené případy odstoupit od kupní smlouvy do

14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží

nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v

předchozí větě.

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího

nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož

i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové

nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení

od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s

navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro

svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je

taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným

způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající

kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet

určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem

doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká

obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová

adresa: http://www.coi.cz.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor

nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká

obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní

číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace

práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li

kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro

účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních

údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě

znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně

a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně

ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,

že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního

života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné

s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle

předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí

informace.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele

vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád prodávajícího.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: HUTIRA – BRNO, s.r.o., Vintrovna

398/29, 664 41 Popůvky, adresa elektronické pošty: info@hutira.cz, telefon: +420 541 212

144

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne: 1.7.2017